Skip to main content

Natuurgebied Griesbroek

In het Griesbroek wandel je in het gevarieerde landschap van de Grote Netevallei, tussen Hulsen en Olmen. Naast de Grote Nete stroomt ook de Heiloop door het gebied. Vanaf de Straalmolen heb je zicht op een cultuurlandschap met kleinschalige landbouw. Voor de wandeling in het Griesbroek zijn waterdichte laarzen aan te raden. Je steekt de Heiloop over en komt meteen in moerassig gebied terecht. Daarbij loop je langs een  vijver  die  al  gedeeltelijk  een  natuurlijk  uitzicht  heeft  gekregen. Vervolgens geniet je van de boorden van de prachtige meanderende Grote  Nete.  Je  steekt  de  rivier  over  en  wandelt  dan  verder  door  het noordelijk   cultuurlandschap,   met   afwisselend   naaldbos,   weiden, broekbos en enkele visvijvers.


Toegankelijkheid
In  voldoende  droge  periodes  toegankelijk  op  de  paden.  Laarzen  of stevig  schoeisel  zijn  aangeraden  bij  regenweer.  Het  gebied  is  een waterbergingsgebied van de Grote Nete, dat ook als functie heeft om dorpen te vrijwaren van overstroming.

Beschrijving van het natuurgebied
Het gebied in de omgeving van de Grote Nete was oorspronkelijk één groot broekbos. Na natuurlijke verdroging vanaf de tiende eeuw werd het ontbost en diende het als weideplaats voor schapen. Tegen het einde van de vijftiende eeuw was het terrein omgevormd tot omheinde 'beemden' die als hooiland werden gebruikt. Later trachtte men de grasproductie van die beemden op te drijven door middel van een bevloeiingssysteem. Dat bestond uit een stelsel van greppels die het water van de Grote Nete aanvoerden en verdeelden over de hooilanden.
In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw raakte de bewatering en de afwatering in onbruik. Kunstmest moest het vruchtbaar makende water vervangen. Men wilde ook meer en meer machines gebruiken maar grote delen van het Griesbroek bleken ongeschikt voor moderne en intensieve landbouw. Het merendeel van de gronden werd al vlug moerassig en raakte begroeid met riet, els en wilg. Zo kregen ze het natuurlijk uitzicht dat ze nu nog hebben.

Dieren en planten
Tussen de Heiloop, Binnenbrokken (een straat ten noorden van het gebied) en het Kanaal Dessel-Kwaadmechelen heeft zich, na het beëindigen van het vloeibeemdsysteem, weer broekbos gevormd met zwarte els en hier en daar populier. Broekbossen zijn uniek, en jammer genoeg wereldwijd bedreigd. De Europese Unie heeft broekbossen zelfs aangeduid als één van de meest waardevolle types natuur.

Het Griesbroek is het leefgebied van vogels zoals de waterral en de blauwborst. Je vindt er ook groene en bruine kikkers, de gewone pad, alpenwatersalamanders en kleine watersalamanders. Bij de dagvlinders springt één soort bijzonder in het oog: de uiterst zeldzame veldparelmoervlinder.

Natuurbeheer 
De uiteindelijke bestemming van het Griesbroek is een gebied dat bestaat uit een combinatie van elzenbroeken, rietmoerassen, moerasspirearuigten en open water, waarbij de overgangen tussen deze natuurtypes natuurlijker verlopen dan nu het geval is.
Hierbij speelt extensieve begrazing met runderen en af en toe paarden een belangrijke rol. Ze zorgt voor trage en gevarieerde ontwikkeling van open terreinen, zodat deze niet te snel volgroeien met één boomsoort. Ook wordt er volop ingezet op het omvormen van de populieraanplantingen naar een meer natuurlijk bos.
De weekendvijvers, die in het gebied werden aangelegd, worden niet gedempt. Ze zijn dan wel onnatuurlijk, via een aantal structurele ingrepen kunnen ze worden verbeterd zodat ze meer kansen geven aan water- en verlandingsvegetaties en fauna van natte biotopen.

 


 

Natuurgebied Griesbroek: Suggestielus 4,5 km

Opgelet: draag zeker hoge waterdichte schoenen
Momenteel zijn laarzen ten zeerste aangeraden! 


Knooppunten:

10 11  12  82  83  81  81  82  12   11  10

Download hier de route als pdf

Startpunt:

Startpunt: De Waterhoek, Olmensebaan 126, 2491 Olmen

Bewegwijzering:

rechthoekig rood-witte borden met nummers

Ondergrond:

overwegend onverhard
! In natte periodes is de route moeilijk begaanbaar, zelfs met laarzen

Extra info:

netwerk: Grote netewoud
Honden aan de leiband toegelaten

 

Beheerder van het gebied: 
 

Grote Netewoud Griesbroek

pa ki pi hl

 

Al onze wandelingen werden gecreëerd i.s.m. de vrijwilligers van VVV Balen